De Ark is een "De Vreedzame School".

Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van de Vreedzame School:

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen 
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat. 

De Vreedzame school werkt!

De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan 550 basisscholen is ingevoerd, maar ook omdat het werkt. Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.

Naast de genoemde verschillen in school- en klasklimaat, rapporteren scholen die al drie jaar of langer met het programma werken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Bovendien geven leerkrachten op grote schaal aan dat het programma effect heeft op het gedrag van leerlingen. Zij gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. Met als resultaat voor de leerkrachten dat er een beter klimaat is om les te kunnen geven.

Er zijn elk jaar, in alle groepen, 6 blokken aan de orde:

 1. We horen bij elkaar
 2. We lossen conflicten zelf op
 3. We hebben oor voor elkaar
 4. We hebben hart voor elkaar
 5. We dragen allemaal ons steentje bij
 6. We zijn allemaal anders

In elke groep zijn aan het begin van het schooljaar met de kinderen groepsregels opgesteld. Deze zijn zichtbaar in elke klas. Ook hebben de kinderen taken verdeeld zodat hun klas netjes, opgeruimd en schoon blijft, ‘we dragen allemaal ons steentje bij’. Er is een ouderinformatieavond geweest om alle ouders te informeren over De Vreedzame school en er worden nieuwsbrieven via Mijn Schoolinfo verzonden om ouders op de hoogte te houden van de inhoud van de blokken.

Leerlingmediatoren: 
Op De Ark zijn leerlingmediatoren uit groep 8 opgeleid. Zij bieden hulp bij het oplossen van een conflict. Ze zijn zichtbaar tijdens de pauzes op het plein.

De Ark heeft een leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 2 t/m 8; uit iedere groep minimaal 1 leerling.
De leerlingenraad komt één keer per 3 a 4 weken bij elkaar om te praten over: de school, wat er goed gaat in de klassen, wat er beter kan op school.
De leerlingenraad wordt ook betrokken bij een verbouwing, bij de evaluatie van een feest, schoolreisje en allerhande zaken die op de school spelen.