ZlCFs

Met plezier naar school

We zien onze school als de wereld in het klein. Hier leren we kinderen hoe ze het samen goed kunnen hebben. Een positieve sfeer zorgt ervoor dat ieder kind met plezier naar school komt en zich optimaal kan ontwikkelen. Onze school werkt daarom met de methode Vreedzame School en sluit aan bij het brede aanbod van de Vreedzame Wijk.

Vreedzame School

De Vreedzame School is een sociaal-emotionele methode die uitgaat van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Aan de hand van verschillende activiteiten leren de kinderen spelenderwijs hoe zij elkaar positief kunnen benaderen, aanspreken en samen conflicten kunnen oplossen. De klas vormt een groep die om elkaar geeft en die zich in een ander kunnen inleven.

Actief burgerschap

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De methode beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Kinderen krijgen een stem en leren om beslissingen te nemen. Daarnaast leert het de kinderen om conflicten op te lossen, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor elkaar en open staan voor verschillen.

Mediatoren

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediation, de bemiddeling bij conflicten. Alle kinderen leren wat mediation is en er worden kinderen opgeleid tot mediator. Ze dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen in de klas en op het schoolplein.

Leerlingenraad en Kinderwijkraad De Hagen

IMG-9715

Op De Ark hebben wij een leerlingenraad, omdat we de stem van kinderen belangrijk vinden. In onze leerlingenraad wordt elke groep vertegenwoordigd door één kind. Deze leerling neemt de onderwerpen mee die van belang zijn voor de klas. De leerlingenraad beslist met welke onderwerpen zij verder gaan binnen de school. Op deze wijze hebben kinderen inspraak en beslissen zij mee met wat zij belangrijk vinden in en om de school.

De Kinderwijkraad is vertegenwoordigd door De Ark en de andere school in de wijk. Samen hebben de kinderen een Manifest opgesteld die gaat over hoe je fijn kan leven in de wijk. Elk jaar staat er een onderwerp centraal. De Kinderwijkraad wordt geleidt door buurtwerkers. De gemeente Vijfheerenlanden is hierbij op verschillende manieren betrokken.

Rots en Water

Om de veiligheid te borgen maken we gebruik van de Rots en Water-training. De training leert de kinderen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren de kinderen hoe ze met anderen samen kunnen werken, spelen en leven (Water).